shutterstock_1730513653.jpg

Covid-19 & adiabatische airconditioning 

De impact van COVID-19 is wereldwijd. Tijdens deze pandemie is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van de voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen voor uw gezondheid en die van anderen.
GestesBarriere.png

Er is geen contra-indicatie voor het in werking houden van luchtverversings- of ventilatiesystemen. Integendeel, wanneer de systemen tijdens epidemieën in bedrijf worden gehouden, wordt het risico van insluiting van het virus door de aanvoer van nieuwe lucht beperkt, waardoor het risico van besmetting door aërosolen aanzienlijk wordt verminderd. Studies hebben aangetoond dat een luchtverversing van 2,5 volume per uur al volstaat om het aantal schadelijke deeltjes in de lucht met 90% te verminderen.

In het algemeen zorgen ventilatie- of luchtbehandelingssystemen voor de luchtverversing in gebouwen. Ook is het aanbevolen:

 

  • Voor woongebouwen en bedrijven, om een algemene gemechaniseerde en permanente ventilatie in nieuwe lucht te verzekeren;

  • Voor andere gebouwen, om de bedrijfstijd van het ventilatie- of luchtbehandelingssysteem te verlengen en, idealiter, om het permanent in bedrijf te houden of om het dagelijkse werkingsgebied te verruimen (b.v. 2 uur eerder starten en 2 uur later stoppen);

  • Het luchtdebiet van de toevoerlucht en/of de afvoerlucht verhogen door voorrang te geven aan de perioden waarin de lokalen onbezet zijn;

  • Verminder of elimineer de luchtrecirculatie om met verse lucht te werken.

shutterstock_1723665049.jpg
shutterstock_1721677486.jpg

Naast of bij afwezigheid van een ventilatiesysteem is het aan te raden om het pand regelmatig te ventileren door ramen te openen.   Er moet ervoor gezorgd worden dat er lucht door de kamer stroomt om terugstroming van lucht te voorkomen, als er geen andere ventilatiesystemen in de andere kamers zijn.

 
Verzorging en onderhoud van HVAC-R-installaties

Onderhoud en nazicht van de systemen moeten gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. Handelingen die de veiligheid van goederen en personen niet in gevaar brengen, mogen echter worden uitgesteld om rekening te houden met de duur van de insluiting.

 

Filters in ventilatie- of luchtbehandelingssystemen bij de luchttoevoer of -afvoer moeten worden vervangen volgens de normale procedure, d.w.z:

 

  • Op de geplande datum voor preventief onderhoud,

  • Met filters die ten minste even goed werken als de originele,

  • En alleen als de toegestane drukval of de termijn wordt overschreden.

Références: Université Johns Hopkins | REHVA | ASHRAE

Co2-Concentratie

Het is aanbevolen om de ventilatiesystemen ten minste 2 uur vóór het gebruik en 2 uur na de ontruiming van het pand in te schakelen. Als het systeem is aangesloten op een C02-niveaumeetsysteem, wordt aanbevolen om de limiet te allen tijde op 550 ppm in te stellen. De CO2-concentratie is een goede indicator voor de bezettingsgraad en de luchtkwaliteit.

 

Ventilatie

Steeds meer onderzoekers zijn het erover eens dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de overdracht van SARS-CoV-2. Overdracht via aerosolen verklaart mede het verschil in besmettingsrisico tussen binnenruimtes en de buitenlucht.

Om het risico op virusconcentratie in binnenruimtes te verminderen, beveelt REHVA allereerst aan om binnenruimtes zo veel mogelijk te ventileren, aangezien dit een invloed heeft op de spreiding en de biologische lading van infectieuze aerosolen. Het ventileren van een ruimte met 100 % verse lucht voorkomt immers de ophoping van virale deeltjes in de ruimte, door de lucht te vernieuwen.

Onze toestellen zijn perfect aangepast aan dit soort aanvraag en hebben het voordeel dat ze  in de zomer voor verse lucht blijven zorgen zonder dat de kwaliteit van de lucht in de lokalen vermindert.

In de procedure "Beheersing van SARS-CoV-2 infecties voor de tandartspraktijk" (Sciensano, 2020) besluit de Risk Management Group (RMG, 2020): "Om contaminanten in de lucht met 90 % te verminderen, zijn 2,5 luchtverversingen nodig.”. In een kantoor met een bezetting van  15 m²/persoon en een plafondhoogte van 2,5 m komt dit neer op een capaciteit van 94 m³/u. per persoon. 

 

Vochtigheid

Voor onze directe en indirecte systemen lijkt het laatste onderzoek zelfs aan te tonen dat een verhoging van de luchtvochtigheid een zeer klein daling van de activiteit van het SARS- CoV-2 virus te zien geeft en in het ergste geval geen effect. De vochtigheidsgraad is dus geen problematische factor

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9616-ventilation-et-la-transmission-de-sars-cov-2

https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-guidance

U heeft vragen?

Bedankt voor uw inzending !-)