top of page

Algemene gebruiksvoorwaarden

Door deze site te gebruiken, erkent u kennis te hebben genomen van de wettelijke kennisgeving en verbindt u zich ertoe deze te eerbiedigen. De inhoud van dit document kan te allen tijde worden gewijzigd; wij verzoeken u dan ook het regelmatig te raadplegen.

 

Wettelijke kennisgeving

Deze website is eigendom van de firma Bioclimas bvba, 499, Van Volxemlaan 1190 Brussel, België, zaakvoerder Michel Van Langendijck, BTW BE 0889 290 654.

De hosting van deze website en de domeinnamen worden verzorgd door het bedrijf Bioclimas. Realisatie en parametrisering verzekerd door de firma MacGraph.

 

Technische informatie

U erkent dat u over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze website en hem te gebruiken, en dat u hebt gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in perfecte staat verkeert.

U erkent ook dat u ervan op de hoogte bent gebracht dat deze website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, informaticaproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen.

 

Wat u moet weten over het Web

Het is moeilijk om 100% veiligheid te garanderen van gegevens die via het internet worden verzonden. Hoewel wij alles in het werk stellen om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet garanderen of waarborgen dat informatie die rechtstreeks of via deze onlinediensten wordt verzonden, volledig veilig is.

Het verstrekken van informatie over u geschiedt derhalve op uw eigen risico, hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de veiligheid van dergelijke informatie bij ontvangst te waarborgen.

 

De inhoud van de website

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor alle mogelijke schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit, of op enigerlei wijze verbonden zou zijn met, het gebruik van de website van Bioclimas SPRL of indien het tijdelijk onmogelijk zou blijken onze website te raadplegen. De informatie op de website van Bioclimas wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. 

De reproductie van algemene informatie op de website van Bioclimas is toegestaan op voorwaarde dat de bron van deze informatie wordt vermeld. Dit reproductierecht is niet van toepassing op foto's, waarvoor het auteursrecht van de fotografen moet worden gerespecteerd.

 

Uw verplichtingen als gebruiker
Hypertext koppelingen

Bioclimas probeert alleen te verwijzen naar sites die voldoen aan de geldende wetgeving. Bioclimas heeft echter geen controle over de inhoud van deze sites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze sites.

Verzamelde informatie

Wanneer u op onze site vraagt om contact met ons op te nemen of u inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven. Deze informatie zal alleen worden gebruikt voor de diensten die wij leveren, en voor het verzenden van onze speciale aanbiedingen en mailings. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard in onze database, die uitsluitend intern wordt beheerd.

Bioclimas respecteert en beschermt uw privacy, en zal deze informatie nooit aan derden doorgeven. U kunt te allen tijde om inzage in uw persoonsgegevens vragen. Indien u niet langer in onze databank wenst te worden opgenomen, kunt u ons op elk ogenblik vragen deze te verwijderen.

Hoe kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen?

Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met name EG-richtlijn 95/46 en het Koninklijk Besluit van 13 maart 2003) hebt u recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en kunt u dus een kopie daarvan krijgen, of indien nodig verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verbeteren of te wissen. Deze informatie kan per e-mail worden opgevraagd via het adres office@bioclimas.com.
Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is dit een individueel recht dat alleen door de betrokkene zelf kan worden uitgeoefend met betrekking tot zijn eigen gegevens: om veiligheidsredenen zal de betrokken dienst dus uw identiteit moeten verifiëren om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie over u wordt meegedeeld aan iemand anders dan u.

bottom of page